Yleiset palveluehdot

§ 1 Yleistä

Pikavippisi.fi toimittaa luottohakemuksia yhteistyökumppaneinaan toimiville rahoituslaitoksille Pikavippisi.fi -palvelun kautta.

Pikavippisi.fi ei itse tarjoa tai myönnä lainoja tai osallistu luottoja koskeviin myöntämispäätöksiin, vaan välittää Luotonhakijan yhteistyökumppaninsa verkkosivuille. Luotonhakija voi tehdä luottoa koskevan luottosopimuksen ainostaan itse valitsemansa luotonmyöntäjän kanssa.

Luoton myöntää Pikavippisi.fi:n yhteistyökumppani ja luottoa koskeva lainasopimus tehdään aina Luotonhakijan sekäluotonmyöntäjän välille. Pikavippisi.fi ei ole luottosopimuksen osapuoli missään tapauksessa, eikä ota siltä osin minkäänlaista vastuuta luotosta, luottosopimuksen sisällöstä tai luottosopimuksesta koituvista taloudellisista vastuista tai velvoitteista.

§ 2 Palveluun tallennettavat tiedot

Kun teet luottohakemuksen Pikavippisi.fi internetpalvelussa hakemuslomakkeella, henkilötietosi ja haetun luoton tiedot tallennetaan Pikavippisi.fi:n asiakastietokantaan. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös Pikavippisi.fi:n palvelun kehitystyöhön sekä suoramarkkinointitoimenpiteisiin.

Luottoa voivat Pikavippisi.fi:n kautta hakea vain täysi-ikäiset, puhtaat luottotiedot omaavat ja täysivaltaiset henkilöt, joilla on Suomalainen henkilötunnus.

Pikavippisi.fi:n internet -sivujen käyttäminen ja lainahakemuksen lähettäminen on Luotonhakijalle aina maksutonta.

§ 3 Luotonhakijan Suostumus

Lähettäessään luottohakemuksen Luotonhakija suostuu siihen, että palveluun tallennettuja tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitoimenpiteisiin..

Luotonhakija on ymmärtänyt ja käsittänyt, että Pikavippisi.fi ei tee luottopäätöstä Luotonhakijan hakemasta luotosta. Päätöksen luoton myöntämisestä tekee yksi tai useampi Pikavippisi.fi:n kanssa yhteistyössä oleva rahoituslaitos.

§ 4 Pikavippisi.fi:n vastuun rajoitukset

Pikavippisi.fi:n lainanvälityspalvelu tarjotaan ja tuotetaan Luotonhakijalle sellaisena kuin sen on. Pikavippisi.fi ei ota minkäänlaista vastuuta palvelun tai palveluiden toimivuudesta, yhteistyökumppaniensa luotonhakijalle tekemistä tarjouksista, luotoista, luottoa koskevan sopimuksen syntymisestä ja sopimukseen kohdistuvista velvoitteista tai Pikavippisi.fi:n ylläpitämän palvelun johdosta syntyvästä muusta järjestelystä.

Pikavippisi.fi ei vastaa miltään osin vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai muusta paikallisesta lainsäädännöstä,sodasta, lakosta, työsulusta, viranomaisten toiminnasta, luonnonmullistuksesta tai muusta vastaavasta Pikavippisi.fi:sta johtumattomasta tapahtumasta. Tämä koskee lisäksi tilanteita, joissa Pikavippisi.fi on yllä mainittujen toimintojen tai tapahtumien kohteena.

Pikavippisi.fi ei vastaa mistään Luotonhakijalle koituvasta epäsuorasta vahingosta. Pikavippisi.fi ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka tapahtuu Pikavippisi.fi:sta riippumattomista syistä.

Pikavippisi.fi ei ota millään tavoin vastuuta Luotonhakijan lainahakemuksen yhteydessä ilmoittamista virheellisistä tiedoista, vaikeuksista maksaa luottoa takaisin osittain tai kokonaan tai muista seikoista tai ongelmista, joissa Pikavippisi.fi ei ole ollut sopivana osapuolena.

§ 5 Henkilötietojen käsittely

Pikavippisi.fi käsittelee verkkopalveluaan käyttävien Luotonhakijoiden henkilötietoja henkilötietolain, muun Suomen lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Käyttämällä palveluamme annat Pikavippisi.fi:lle luvan käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi Pikavippisi.fi:n kanssa samaan konserniin kuuluville muille yrityksille Suomessa.

Henkilötietoja vastaanotetaan ja käsitellään lainanvälityspalveluiden toteuttamiseksi. Tiedot hankitaan Luotonhakijalta tai hänen viralliselta edustajaltaan.

Pikavippisi.fi käyttää rekisterissään olevia käyttäjätietoja myös Luotonhakijoille suunnattuun markkinointiin. Luotonhakijalla on oikeus kieltää Pikavippisi.fi:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja etämyyntiä, suoramarkkinointia tai vastaavaa muuta käyttötarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti Pikavippisi.fi:n rekisteriselosteessa mainitulla tavalla.

Pikavippisi.fi:n käyttäjärekisterissä olevalla Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Kysely on maksuton kerran vuodessa. Pikavippisi.fi voi Luotonhakijan vaatimuksesta täydentää rekisterissä olevan, tarpeettoman, puutteellisen, virheellisen tai vanhentuneen tiedon tai poistaa nämä kokonaan.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on tarjolla Pikavippisi.fi:n verkkosivuilla.

Käyttämällä Pikavippisi.fi:n palveluja ja täyttämällä lomakkeen Pikavippisi.fi verkkopalvelussa suostut siihen, että liityt samalla Pikavippisi.fi:n asiakasjäseneksi. Asiakkuus on maksuton. Pikavippisi.fi:llä on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät etuasiakkuuteesi ja käyttää näitä tietoja ilmoittaakseen sinulle uusista tarjouksista tai palveluista.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivämäärä 14.4.2015. Päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Pikavippisi.fi
Suomen Verkkobonus Oy
PL 6
90401 Oulu

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

asiakaspalvelu@Pikavippisi.fi

3. Rekisterin nimi

Pikavippisi.fi:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietoja käytetään markkinointiin sekä sen suunnitteluun, kohdentamiseen, kehittämiseen ja analysointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää yhteistyökumppaneiden suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen sähköisiä menetelmiä käyttäen.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

5.1 Hakijan henkilöön liittyvät perustiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:

7. Tietojen luovutus

Pikavippisi.fi voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Koko Pikavippisi.fi:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käyttää Streamsend-sähköpostipalvelua sähköisessä markkinoinnissaan, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han, joka kuuluu Euroopan yhteisön komission listalle niistä maista, joissa taataan tietosuojan riittävä taso.

9. Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

12. Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää www-sivustolla vierailevan koneelle. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

Rekisterinpitäjä käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä esimerkiksi www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Sivuston käyttäjä voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan rekisterinpitäjän palvelusta, tulevat estetyiksi. Sivuston käyttäjä voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että käyttäjä saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, rekisterinpitäjän palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.